> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
по проект 
„Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян –
централна градска част”

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”, финансиран чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г., по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

На пресконференцията ще бъдат представени планираните дейности и резултати, както и напредъка в изпълнението на проекта към момента.

ПОКАНА