> Начало > Обществени поръчки > СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

20.04.2011
                                                                                                 СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО:  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Изпълнение на СМР по проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян” по ОП „Регионално развитие” 2007- 2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009 : „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, договор № BG161РО001/1.4-05/2009/017»  със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: «Благоустрояване и вертикална планировка кв. 70, 73 и 74, жк. «Прогреси», гр. Смолян, подобект 2: «Детски площадки, Паркоустройство – актуализация; Изместване на кабелен електропровод 20 KV«Обособена позиция 2: «Зона за общесвен по поречието на р. Черна с подобект: зона за отдих „Чаршията”, кв. Устово, гр. Смолян» .Обособена позиция 3: «Реновация на пешеходна зона в Стар Център», гр. Смолян   Уведомяваме всички кандидати, закупили документация по поръчката, че поради факта, че 22. 04. 2011г. е официален неработен ден, първият оглед на обектите ще се извърши на 21. 04. 2011г. със същия начален час 13.00ч. със сборен пункт сградата на Общинска администрация, зала № 211, на 2-рия етаж.