> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДВА ДЪЛГОСРОЧНИ ДЪЛГА за финансирането на проект на Община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.
Дългосрочните кредити е необходимо да са два, тъй като според изискванията на фонда средствата за безвъзмездна помощ и за съфинасиране се разглеждат отделно.
Първият дълг ще бъде за обезпечаване на разплащания по проект «Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” до възстановяване на средства за направени разходи от програмата.
Вторият дълг ще бъде за осигуряване на собствен принос на Община Смолян по проект «Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

Проект «Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част»», договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.
Община Смолян е бенефициент по проекта и управлява цялостното изпълнение на проекта.
Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на градската територия на Смолян, чрез подобряване на физическата и жизнена среда и осигуряване на условия за устойчиво икономическо и социално развитие.

Основни обекти, включени в проекта:
Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян.
Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян.
Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян, и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка.
Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”.
Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка”.

Максимална обща сума на проекта: 5 400 408,82 лева
Основни обекти: 4 999 892,24 лева
Задължителен собствен принос: 249 994,61 лева – 5 %
Допълнителен обект: 400 516,58 лева

Забележка: За финансирането на допълнителния обект ще бъде подписан анекс след извършването на анализ от УО на ОПРР за направените икономии.

Избрани са изпълнители на дейности по проекта. Внесено е авансово плащане от програмата, което се очаква да бъде верифицирано до края на м. октомври 2014 г. Необходими са средства до възстановяване на направени разходи от програмата от междинните и окончателното искане за плащане.

Във връзка с гореизложеното е необходимо Община Смолян да осигури финансиране на проекта чрез поемане на дългосрочен дълг в размер на 1 924 217.79 лева за разплащане на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде усвоена от програмата.

Обезпечението на дълга е сключения договор за безвъзмездна помощ между Община Смолян и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, като 10 % лихвите се поемат от общинския бюджет, а останалите 90 % се възстановяват от държавния бюджет.

Относно разходите за собствен принос на Община Смолян е необходимо поемането на отделен дълг и сключване на отделен договор за кредит в размер на 161 564,35 лева, съгласно условията на Фонд „Флаг” ЕАД.


За проекта има решения на Общински съвет - Смолян, със съответно поети ангажименти.

Обсъждането ще се проведе на 24.10.2014 г. от 15.00 часа в 247 зала на Община Смолян.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗАПОВЕД №2019 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян