ПОКАНА

13.04.2011
към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, компонент 5 „Разширяване на обхвата на ромска общност с ефикасни грижи за туберкулоза” на територията на общините Кърджали, Плевен, Силистра, Смолян и Търговище.  1.      Процедура по подбор на неправителствени организации 2.      Основни параметри за работа по съответния компонент от Програмата ·        Компонент 5 3.      Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмите 4.      Критерии за подбор на неправителствени организации 5.      Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации 6.      Резюме на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:  Министерство на здравеопазването София 1000 Пл. „Света Неделя” № 5 Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (За подбор на неправителствени организации)     КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 20 април 2011г. ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО   Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници: На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg; На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg; За допълнителна информация: [email protected] и [email protected]
  1. Заповед за подбор на НПО
  2. Основни параметри за работа по съответния компонент от Програмата
  3. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмите
  4. Критерии за подбор на неправителствени организации
  5. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации
  6. Резюме на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария