> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

ДО:
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ - ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН


П О К А Н А

за
провеждане на обществено обсъждане
на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.7 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг отправям настоящата покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг, което обсъждане ще се проведе на 15.09.2014г. /петнадесети септември, две хиляди и четиринадесета година/ от 17:00 часа в Заседателна зала № 247, намираща се на втория етаж на административната сграда на община Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. България № 12.

Предложението ми е за поемане на дългосрочен общински дълг при следните условия:

- Поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ дълг по Договор за кредит от 20.08.2007г., сключен между община Смолян и „ИНВЕСТБАНК“ АД, изменен от страните с Анекс № 1 от 26.09.2012г., при общ размер на кредита в размер на 13 000 000.00 лева.
Предлагам за обсъждане с част от дългосрочния заем да се погаси част от остатъка по съществуващия кредит, който към 15.09.2014г. възлиза общо на 7 140 000.00 лева - главница.
Цел на кредита: покриване на съществуващи задължения към „ИНВЕСТБАНК”АД.
По договора за кредит с „ИНВЕСТБАНК“ АД не се дължат наказателни лихви и комисионни при предсрочно погасяване.

- Поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ дълг – погасяване на стари задължения към доставчици по договори с община Смолян, при общ размер на задълженията в размер на 11 123 702.00 лeвa.
Предлагам за обсъждане с част от дългосрочния заем да се покрият част от задължения към доставчиците по договори с община Смолян, които към 15.09.2014г. възлизат общо на 11 123 702.00 лeвa.
Цел на кредита: погасяване на стари задължения към доставчици и недопускане на запори по банковите сметки на община Смолян.
Наложените запори водят до нарушаване на бюджетната финансова автономия и дисциплина на община Смолян и невъзможност за разплащане на съществуващи задължения.

Предлагани параметри, при които да бъде поет дългосрочен общински дълг:

 1. Общ размер: 10 000 000.00 лева /десет милиона лева/.
 2. Вид на дълга: чрез заем от финансова институция, избрана въз основа на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
 3. Цели: рефинансиране на съществуващ дълг.
 4. Обезпечения: настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната сметка на община Смолян от собствени приходи по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна субсидия чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети.
 5. Срок на издължаване: не повече от 60 /шестдесет/ месеца, считано от момента на усвояването на част или целия размер на кредита.
 6. Годишен размер на плащанията по дълга (главница, лихви, такси, комисионни и други плащания): за всяка отделна година не повече от 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Смолян.
 7. Условия за погасяване на дълга:
    Погасяване на главницата: по погасителна схема /план/, която предвижда разпределение на дълга на равни месечни вноски, като се съобрази размерът на усвоената част от кредита.
  Погасяване на лихвата: извършва се ежемесечно, считано от датата на усвояване на кредита, съобразно усвоеното и се начислява върху остатъчната стойност на главницата.
  Възможност за предсрочно погасяване изцяло и/или на части без такса за предсрочно погасяване.
  Такси, комисионни и други по обслужване на дълга: без такси за управление, ангажимент, предсрочно погасяване и други такси и комисионни по кредита и без изискване от кредитиращата институция за учредяване на ипотека, представяне на запис на заповед и/или застраховка по кредита.
 8. Максимален размер на лихвения процент – фиксиран, в размер не повече от 5.0 % годишно.

Допълнителна информация по гореизложеното е на разположение на заинтересованите лица в стаи 234 и 246, намиращи се на втория етаж на административната сграда на община Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. България № 12.

Лица за контакт:
Любомир Равелов - директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян.
Венера Аръчкова – директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян.

Писмени становища и предложения по темите на обсъждането могат да се подават и изпращат всеки работен ден от всички граждани и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Смолян.

Данни за получаване на становища и предложения:
Община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 12
факс: 0301 / 6 24 26
e-mail: [email protected]

Настоящата покана за обществено обсъждане е публикувана по електронен път на 05.09.2014г. на следния интернет адрес на община Смолян: www.smolyan.bg

С уважение,
МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ
Заместник-кмет на община Смолян, оправомощен със Заповед № 1700 от 29.08.2014г. на Николай Тодоров Мелемов - кмет на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ