> Начало > Финанси, счетоводна дейност и бюджет > БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

ДАННИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Община Смолян
Смолян
бул."България № 12
ЕИК BG000615118

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 


ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – КЛОН СМОЛЯН


BIC код - IABGBGSF

BG 66 IABG 7491 3350005003 – НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

BG 22 IABG 7491 3250005003 – ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА

 


ЮРОБАНК - БЪЛГАРИЯ АД


BIC код - BPBIBGSF

BG62 BPBI 7927 3142 880 700  –  БЮДЖЕТНА СМЕТКА

BG66 BPBI 7927 8442 880 700  –  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Вид плащане

Код за вид плащане

Окончателен годишен 
/патентен/ данък

44 14 00

Данък върху 
недвижимите имоти

44 21 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху 
превозните средства

44 23 00

Такса за битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на 
имущество по дарения 
и възмезден начин

44 25 00

Туристически данък

44 28 00

Други данъци

44 34 00

Нетни приходи от продажби
на услуги, стоки и продукция

44 40 00

Приходи от лихви по 
текущи банкови сметки

44 43 00

Глоби, санкции и неустойки,
нак.лихви, обезщетения и начети

44 65 00

Други неданъчни приходи

44 70 00

Такси за технически услуги

44 80 01

Такси за ползване 
на детски градини

44 80 02

Такси за ползване 
на детски ясли

44 80 03

Такси за административни услуги

44 80 07

Такси за ползване на пазари, 
тържища и други

44 80 08

Такси за ползване на полудневни
детски градини

44 80 09

Такси за гробни места

44 80 11

Туристически такси

44 80 12

Други общински такси

44 80 90