> Начало > Обществени поръчки > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВАВА КОНКУРС

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВАВА КОНКУРС

21.03.2011
На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №537/12.11.2010г., №519/08.10.2010г., №320/27.07.2009г., №601/26.01.2011г.във връзка с Решение №576/30.12.2010г. на Общински съвет Смолян                                                                                 ОБЯВЯВА : І. Публично оповестени конкурси за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. УПИ ХІV – За обществено обслужване, кв. 37 по ПУП на с. Кутела, община Смолян, ведно с полумасивна  и масивна сграда Дата и час на провеждане 06.04.2011г. 9.00 часа Площ на имота – 524 кв.м. Застр. площ на сградите – 165 кв.м.; 51 кв.м. Първоначална цена 33090 лв., без   ДДС, в т.ч. сгради – 23 660 лв. и земя – 9 430 лв., без ДДС Депозитна вноска 3 309 лв. 2. УПИ ХХХІІІ, кв. 17 по ПУП на с. Славейно, община Смолян Дата и час на провеждане 06.04.2011г. 9.10 часа Площ на имот – 180 кв.м. Първоначална цена 3 546 лв., без   ДДС Депозитна вноска 354,60 лв. 3. Урегулиран поземлен имот ХІІ, в кв. 30  по ПУП на с. Виево, община Смолян, ведно с полумасивна сграда Дата и час на провеждане 06.04.2011г. 9.20 часа Площ на имота 328 кв.м., застр. площ на сградата – 204,75 кв.м. Първоначална цена 21 400 лв., в т.ч. сграда – 15 500 лв. и земя -5 900 лв., без ДДС Депозитна вноска 2 140 лв. 4. Имот в околовръстен полигон на с. Градът, община Смолян, ведно с полумасивна сграда Дата и час на провеждане 06.04.2011г. 9.30 часа Площ на имота 175 кв.м., застр. площ на сградата – 85 кв.м. Първоначална цена 3260 лв., в т.ч. сграда – 1510 лв. и земя -1750 лв., без ДДС Депозитна вноска 326 лв. 5. УПИ Х – Училище, кв. 41 по ПУП на с. Кутела, община Смолян, ведно с полумасивна  и масивна сграда Дата и час на провеждане 06.04.2011г. 9.30 часа Площ на имота 2056 кв.м., застр. площ на сградата – 421 кв.м. Първоначална цена 209 700 лв., в т.ч. сграда – 172 700 лв. и земя -37 000 лв., без ДДС Депозитна вноска 20 970 лв.   Конкурсните условия,  които кандидатите трябва да разработят в офертите са посочени в т. V от конкурсната документация.   Конкурсна документация се получава в стая 233 на Община Смолян, всеки работен ден от 9.00 часа на 22.03.2011г. до 16.00 часа на 05.04.2011г., след представяне на документ за платени в касата на Община Смолян (стая № 424), невъзстановими 200 лева, с ДДС. Депозитите се внасят  по банкова сметка BG 29 IORT 80193350005000, при  ТБ “Инвестбанк” АД – клон Смолян, BIC код IORTBGSF не по- късно от 16,00 часа на 05.04.2011 година. Оглед на обектите е възможен всеки работен ден до 05.04.2011 год. включително  от 9,00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.  Предложенията за участие в публично оповестените конкурси се подават в запечатан, непрозрачен плик в деня и часа на провеждането им, лично от кандидатите или упълномощени техни представители, в зала 211 на Община Смолян. При положение, че не са  постъпили предложения за участие в публично оповестените конкурси  или  постъпи само едно предложение, срокът за закупуване на документацията  няма да се удължава и договор ще се подпише с явилия се кандидат, ако отговаря на изискванията. В публично оповестените конкурси могат да участват всички физически и юридически лица закупили конкурсна документация и спазили процедурата по провеждането им.  Пълна информация за обектите, както и условията за конкурсите може да се получи в стая №233 на Община Смолян  и на  тел. 0301/67-659                                                  Дора Янкова КМЕТ на Община Смолян:@