> Начало > Обществени поръчки > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВАВА ТЪРГ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВАВА ТЪРГ

21.03.2011
На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 58, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №358/17.12.2009г., №472/21.07.2010 г., №559/20.12.2010 г., №560/20.12.2010 г. и №562/20.12.2010 г. на Общински съвет Смолян                                                                                 ОБЯВЯВА : І. Публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот пл. № 42 в околовръстен полигон на с. Билянска, община Смолян Дата и час на провеждане 05.04.2011 г. 9.00 часа Площ на имота – 911 кв.м. Първоначална цена 14 432 лв., без ДДС Депозитна вноска 1 443,20 лв. 2. Имот пл. № 43 в околовръстен полигон на с. Билянска, община Смолян Дата и час на провеждане 05.04.2011г. 9.10 часа Площ на имота – 700 кв.м. Първоначална цена 11 090 лв., без   ДДС Депозитна вноска 1 109 лв. 3. УПИ VІІ-462, в кв.51 по ПУП на с. Смилян, община Смолян Дата и час на провеждане 05.04.2011г. 9.20 часа Площ на имота – 560 кв.м. Първоначална цена 11 007 лв., без ДДС Депозитна вноска 1 100,7 лв. 4. Сграда с трайно предназначение: за енергопроизводство с идентификатор №67653.927.28.29 по кад. карта на гр. Смолян, кв. Устово Дата и час на провеждане 05.04.2011г. 9.30 часа Застроена площ 106 кв.м. Първоначална цена 31 640 лв. Депозитна вноска 3 164 лв. 5. Сграда с трайно предназначение: за енергопроизводство с идентификатор №67653.926.170.1 по кад. карта на гр. Смолян, кв. Устово Дата и час на провеждане 05.04.2011г. 9.40 часа Застроена площ 190 кв.м. Първоначална цена 66 900 лв. Депозитна вноска 6 690 лв. 6. Учредяване право на строеж за гаражно петно №48, върху имот №67653.926.5, участващ  в УПИ VІІ – Озеленяване и гаражи, кв.96 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово Дата и час на провеждане 05.04.2011г. 9.50 часа Обща  площ 18 кв.м. Първоначална цена 828 лв. Депозитна вноска 82,80 лв. 7. Учредяване право на строеж за гаражно петно №49, върху имот №67653.926.5, участващ  в УПИ VІІ – Озеленяване и гаражи, кв.96 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово Дата и час на провеждане 05.04.2011г. 10.00 часа Обща  площ 40 кв.м. Първоначална цена 1 840 лв. Депозитна вноска 184 лв   Тръжна документация се получава в стая 233 на Община Смолян, всеки работен ден от 9.00 часа на 22.03.2011г. до 16.00 часа на 04.04.2011г., след представяне на документ за платени в касата на Община Смолян (стая № 424), невъзстановими 200 лева, с ДДС. Депозитите се внасят  по банкова сметка BG 29 IORT 80193350005000, при  ТБ “Инвестбанк” АД – клон Смолян, BIC код IORTBGSF не по- късно от 16,00 часа на 04.04.2011 година. Оглед на обектите е възможен всеки работен ден до 04.04.2011 год. включително  от 9,00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.  Предложенията за участие в публично оповестените търгове с тайно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик в деня и часа на провеждането им, лично от кандидатите или упълномощени техни представители, в зала 211 на Община Смолян. При положение, че не са  постъпили предложения за участие в публично оповестените търгове  или  постъпи само едно предложение, срокът за закупуване на документацията  няма да се удължава и договор ще се подпише с явилия се кандидат, ако отговаря на изискванията. В публично оповестените търгове могат да участват всички физически и юридически лица закупили тръжна документация и спазили процедурата по провеждането им.  Пълна информация за обектите, както и условията за конкурсите може да се получи в стая №233 на Община Смолян  и на  тел. 0301/67-659   Дора Янкова КМЕТ на Община Смолян:@