> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО И

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО И РЕХАБИЛИТАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С. ФАТОВО, ДОМОВЕТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В СЕЛАТА РОВИНО И ПЕТКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

10.03.2011
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА  УЧАСТИЕ  В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО  И  РЕХАБИЛИТАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С. ФАТОВО, ДОМОВЕТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В СЕЛАТА РОВИНО И ПЕТКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ФИНАНСИРАН ПО ПРОЕКТ : „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ЖИВОТ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С. ФАТОВО, ДОМОВЕТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В СЕЛАТА РОВИНО И ПЕТКОВО И В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ „ЗВЪНЧЕ”, ГР.СМОЛЯН гр. Смолян, 2011 г.   Документацията е приложена като прикачен фаил.
 1. Ровино
 2. Фатово
 3. Лот 1 количествена сметка
 4. Лот 1 техническа спецификация
 5. Лот 2 количествена сметка
 6. Лот 2 спецификация
 7. Документация с подпис и печат
 8. Петково
 9. Обявление за обществена поръчка
 10. Решение за обществена поръчка
 11. Пълна документация