> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

 П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ,
СТРАТЕГИЯ НА МЛАДЕЖТА И
СТРАТЕГИЯ ЗА ТУРИЗМА
НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

На основание чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, кметът на община Смолян отправя покана към местната общественост, жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации, настоящи и потенциални социални и бизнеспартньори на общината да вземат участие в обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.
Общественото обсъждане ще се проведе в 16.30 часа на 21.07.2014 година в зала 247 на административната сграда на Община Смолян, бул. «България», № 12.
По време на общественото обсъждане ще бъдат дискутирани визията и стратегическите цели на община Смолян, които да залегнат в стратегическите планове за периода 2014-2020 г.
На интернет страницата на Община Смолян - www.smolyan.bg са публикувани :
• Анализ на икономическите и социални характеристики на Община Смолян;
• SWOT Анализ;
• Проект на стратегическа рамка - стратегически приоритети, цели и мерки;
На сайта на общината на началната страница, в десния вертикал с банери и в меню „Анкети“ е публикувана анкета „Как искаш да изглежда Община Смолян през 2020г.?“, в която може да попълните своите идеи за развитието на общината.
Екипът на Община Смолян ще вземе предвид всички предложения за промени и допълнения по разработването на ОПР 2014-2020 г., след като те бъдат съобразени с нормативните основания в Закона за регионално развитие, в ППЗРР, както и с областните и регионални планове за развитие.
Община Смолян призовава гражданите да бъдат активни и да отделят част от времето си, да изразят мнението си по ключови теми, свързани с развитието на общината през следващия програмен период.
Очакваме Ви!

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 г. 

................................................
инж. МАРИАНА ЦЕКОВА
Зам.кмет в Община Смолян

оправомощена със Заповед №1075/17.06.2014 г.
на Кмета на Община Смолян