ОБЯВА

12.08.2010
ОБЯВА На основание чл. 18а (3) от Закона за социално подпомагане, чл.37 и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и Решение № 357, Протокол № 23 от 17.12.2009г. на Общински съвет Смолян, Кметът на Община Смолян, със Заповед №  РД-2293/06.08.2010г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в общността: Център за обществена подкрепа, Защитено жилище за лица над 18 годишна възраст и Център за настаняване от семеен тип за младежи от 14 до 18 (19) годишна възраст, намиращи се на територията на Община Смолян, както следва: 1.Условия за участие:В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, регистрирани като търговци, съгласно националното си законодателство..2.Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани в Агенция за социално подпомагане и да притежават лиценз от Държавна агенция за закрила на детето; Опит в предоставяне на социални услуги; Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала; Наличие на организационен капацитет; Наличие на определен финансов ресурс. 3.Характеристика и специфика на предоставяните услуги в Център за обществена подкрепа, Защитено жилище за лица над 18 годишна възраст и Център за настаняване от семеен тип за младежи от 14 до 18 годишна възраст на територията на Община СмолянИзпълнителят – доставчик на социалните услуги следва да организира предоставянето на услугите, в съответствие на целите им и съгласно стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги. Център за обществена подкрепа е с капацитет 30 потребителя и се намира в гр. Смолян 4700, бул. “България” 24 Стоматологична поликлиника, ет. 3.Защитено жилище е с капацитет 6 потребителя и се намира на адрес гр. Смолян, кв. Устово, жилищен блок „Трандевица А-1”, ап.12, застроена площ 86.52 кв.м.;Център за настаняване от семеен тип е с капацитет 10 потребителя и се намира в гр. Смолян 4700, Ул. „Дичо Петров„ № 30, ет.1, Западно крилоЧислеността на персонала е съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции  и социалните услуги в общността. 4. Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 3 (три) години. 5. Конкурсната документация на стойност 20 лв. може да се закупи всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа най-късно до 28.09.2010г. от Приемна 1- Деловодство на Община Смолян, гр. Смолян 4700, бул. „България”12 6. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса:Крайният срок за подаване на документите за участие е 17.00ч. на 08.10.2010г.Документите се подават в Община Смолян, „Приемна 1- Деловодство на Община Смолян, гр. Смолян 4700, бул. „България”12Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината на 11.10.2010 год. от 10.00 часа в сградата на Община Смолян ет.2, зала 211, в присъствието на кандидатите.Допълнителна информация на тел. 0301/6737 , ет.2, стая 215, мл. експерт Сийка Табакова.ДОРА ЯНКОВАКмет на Община Смолян