> Начало > Обществени поръчки > Строителство на обект „Укрепване свлачище”

Строителство на обект „Укрепване свлачище”

23.07.2010
Обявена е обществена поръчка  с предмет: „Строителство на обект „Укрепване свлачище на обходен път в местността „Белия камък”, квартал „Каптажа”, гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребно мащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища  в градските агломерации”.
  1. Документи