> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

 

Финална пресконференция по проект

„Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

На 07 май 2014 г. от 14.00 часа в хотел „Кипарис алфа”, зала „Ротари” ще се проведе финална пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”, финансиран чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-165/09.05.2013г., по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 .

На пресконференцията ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

Каним всички заинтересовани лица и граждани на Община Смолян да присъстват на пресконференцията!

 

Проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по- ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”
Договор № А12-22-165 / 09.05.2013 г.
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”