> Начало > Обществени поръчки > Обява за конкурс 1

Обява за конкурс 1

07.10.2008
ОБЩИНА    СМОЛЯН На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №44/27.03.2008г. и  № 132/30.07.2008г. на Общински съвет Смолян                                                                      ОБЯВЯВА :                І. Публично оповестени конкурси за продажба на имот - частна общинска собственост, както следва: Имот Дата и час на провеждане Обща  площ Първоначална цена Депозитна Вноска 1. УПИ І, пл. №128, в кв. 36а по ПУП на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, ведно с масивна сграда 08.10.2008г. 8.30 часа Площ на УПИ І – 4100 кв.м., застр. площ на сградата – 680 кв.м. 170 085 лв., в т.ч. сграда – 74201 лв. и земя – 95884 лв., без   ДДС 17 008,50 лв. 2. Имот кад. № 67653.934.425, представляващ УПИ Х-Търг. център и обществено обслужване, в кв. 9 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. 08.10.2008г. 8.40 часа Площ на имота – 5888 кв.м. 932 660 лв., без   ДДС 93 266 лв. Конкурсните условия,  които кандидатите трябва да разработят в офертите са посочени в т. V от конкурсната документация.   Конкурсна документация се получава в стая 233 на Община Смолян, всеки работен ден от 9.00 часа на 24.09.2008г. до 16.00 часа на 07.10.2008г., след представяне на документ за платени в касата на Община Смолян (стая № 424), невъзстановими 200 лева, с ДДС. Депозитите се внасят  по банкова сметка BG 29 IORT 80193350005000, при  ТБ “Инвестбанк” АД – клон Смолян, BIC код IORTBGSF не по- късно от 16,00 часа на 07.10.2008 година. Оглед на обектите е възможен всеки работен ден до 07.10.2008 год. включително  от 9,00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.  Предложенията за участие в публично оповестените конкурси се подават в запечатан, непрозрачен плик в деня и часа на провеждането им, лично от кандидатите или упълномощени техни представители, в зала 211 на Община Смолян. При положение, че не са  постъпили предложения за участие в публично оповестените конкурси  или  постъпи само едно предложение, срокът за закупуване на документацията  няма да се удължава и договор ще се подпише с явилия се кандидат, ако отговаря на изискванията. В публично оповестените конкурси могат да участват всички физически и юридически лица закупили конкурсна документация и спазили процедурата по провеждането им.  Пълна информация за всеки обект, както и условията за конкурсите може да се получи в стая №233 на Община Смолян  и на  тел. 0301/67-659                                                                                           Дора ЯнковаКМЕТ на Община Смолян: