> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

10.10.2013

ПОКАНА
за участие във ДИСКУСИЯ


Уважаеми граждани, представители на неправителствения сектор и бизнес, колеги,

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-25/06.11.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

и от името на Община Смолян и Българска консултантска организация ЕООД,
Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в ДИСКУСИЯ,
която ще се проведе на 15 октомври 2013 г. от 10.30 часа
в зала 247 на Община Смолян

Общата цел на проекта за извършване на функционален анализ на Общинска администрация Смолян е „Подобряване на ефективността на Община Смолян чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури в общината“.

Специфичните цели на проекта са:

  • Оптимизиране на структурата на община Смолян за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.
  • Утвърждаване на професионална общинска служба с възможности за по-добро заплащане и мобилност.
  • Повишаване ефективността на община Смолян.
  • Качествено административно обслужване.
     

Участието ви в дискусията и вашето мнение ще допринесат за постигане на целите на проекта.


Темите, които ще бъдат дискутирани, са както следва:

Тема 1: Обезпечаване на функциите на общината с достатъчно и подходящи служители и с надлежно разпределени функции
Тема 2: Качеството и надеждността на комуникациите и координацията в администрацията на Община Смолян и с външни администрации и/или организации при изпълнението на функциите.
Тема 3: Информиране на ползвателите на услуги за предоставяните услуги и постигнати резултати; удовлетвореност на потребителите.
Тема 4: Оценка и самооценка на предоставяните услуги от общината.
Тема 5: Осигуреност с ресурси, компетентност и подготовка на служителите и натовареност.
Тема 6: Препоръки и предложения.

Вашето участие и мнение са от съществено значение за провеждането на функционалния анализ на община Смолян и постигането на целите на проекта!

В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!


Лица за контакт:
г-жа Ася Бъчварова, БКО ЕООД, ел. поща: [email protected], телефон 02 962 56 23.
г-жа Мария Боготлиева, гл. експерт в Община Смолян и координатор проект - ел. поща: [email protected], телефон 0301 67622, стая 229.

Моля да потвърдите вашето участие:
На ел. поща: [email protected], [email protected],
На телефони: 02/ 962 56 23, 0301/ 67622.
В стая 229 на общинска администрация - Смолян.