> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

18.07.2013

 

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА
ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ДЗЗД „ИВЕНТКОНСУЛТ“ и Администрацията на Община Смолян, отправят покана за участие в Кръгла маса за обобщаване на резултатите от консултативния процес във всички сектори на развитие на община Смолян. Кръглата маса ще се проведе на 25 юли 2013 г. (четвъртък) от 13.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян.
Целта на Кръглата маса е да се обобщят изводите и работата на представителите на 6-те работни групи и управленския екип на община Смолян и да се постигне консенсус за политиките, приоритетите и дейностите, които да залегнат в стратегическите планови документи за развитие на община Смолян до 2013 г. и следващия планов период 2014 – 2020.

 

ПРОГРАМА

25 юли 2013г., гр. Смолян, Сесийна зала на Община Смолян

12.30 - 13.30 Регистрация и обяд за участниците

14.00 Откриване. Приоритети в развитието на община Смолян – представяне на анализи и оценки на община Смолян. Водещо представяне на ръководството на общината. Оформяне на общи въпроси относно изводите и препоръките, по които да се работи от отделните групи участници.

14.00 - 14.30 Разделяне на участниците по работни маси на база личното им решение и принадлежност към тематична работна маса: общинска администрация; бизнес, обществен сектор – образование, здравеопазване, социални дейности; граждани.

14.30 - 15.15 Дискусия относно идентифицираните по време на обученията и заседанията на работните групи въпроси и предизвикателства. Подлагане на анализ и дискусия в рамките на всяка една работна маса на препоръките предходния модул.

15.15 - 15.45 Кафе пауза

15.45 - 16.45 Специфика на общинската политика на община Смолян – оценка от страна на поканените представители на областни и регионални структури, местни и регионални сдружения и експерти. Структурирани въпроси и отговори.

16.45 - 17.30 Обобщение на предложенията от проведените обучения и заседания на работни групи. Гласуване и приоритизиране на водещите за община Смолян политики, приоритети и дейности.


Експерти: Златина Карова, Доц. д-р Стелиян Димитров, Доц. д-р Климент Найденов

* За осигуряване на достъп до залата и осъществяване на по-добра организация, моля да потвърдите участие до 17:00 ч., 23 юли 2013 г. на следния адрес: [email protected]

 

Поканата е във връзка с договор „Обучения и консултиране на политики, провеждани от общинска администрация, чрез участие на заинтересованите страни“ по проект „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер А 10 -13-44/02.02.2012г., по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013, Приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”