> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА СЕМИНАР - „ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ – ПОВЕЧЕ УМЕНИЯ – ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПОКАНА СЕМИНАР - „ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ – ПОВЕЧЕ УМЕНИЯ – ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ”

04.07.2013

 

 

ПРОГРАМА

СЕМИНАР 2

„ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ – ПОВЕЧЕ УМЕНИЯ – ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

Ден 1 – 6/7/2013

 

10,30 -11.00   Регистрация

11.00 - 12.30   Европейската стратегия за заетост.Европейски стратегии за специфични групи; хора с увреждания; възрастни; млади образовани хора без професионален опит.

12.30.-13.30   Обяд

13.30 - 15.00   Инвестициите в човешкия капитал като фактор за формиране и увеличаване на пазарните умения и доходите.

15.00-15.30   Кафе пауза

15.30 - 16.30   Основни характеристики на пазара на труда. Тенденции и предвиждания за развитието на пазара на труда в България. Споделяне на добри практики и информация за опита на гръцката страна – водещ партньор по проекта.
 

 


Ден 2 – 7 /7/ 2013 10.00 - 11.00   „Ползите от инвестирането в човешки капитал”

11.00 - 11.30   Кафе пауза

11.30.-13.00   „Възможности за реализация в региона Смолян – Александруполис”

13.00 - 14.00   Обяд

 

 

СЕМИНАР 2

 

ПОКАНА 

ПРОГРАМА
 

 

 “Този документ е създаден в рамките на проект 7951 “По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.