> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА СЕМИНАР - „ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТВОРЕНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА”

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР - „ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТВОРЕНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА”

04.07.2013

 

 

ПРОГРАМА

 СЕМИНАР 1

 ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТВОРЕНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА”

 


 

Ден 1 – 4/7/2013

 

13,30 -14.20   Регистрация и обяд

14.20 - 14.30   Откриване и приветствия

14.30 - 15.30   Същност на отворения пазар на труда за български граждани. 

15.30 - 16.00   Кафе пауза

16.00 - 17.00   Представяне на проект BECENET. Представяне на изработения в рамките на проекта „Наръчник за търсещите работа гръцки граждани в Република България”

 

 

Ден 2 – 5 /7/2013

 

11.00 - 12.00   Информация за държави – членки на Европейския съюз, които все още не са отворили - националния си пазар на труда за български граждани.Информация за други държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) като Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, които прилагат разрешителен режим по отношение на български работници.

12.00 - 12.30   Представяне на изработения в рамките на проекта „Наръчник за търсещите работа български граждани в Република Гърция”.

12.30.-13.30   Обяд

13.30 - 15.00   Предимства на отворения пазар на труда и как българските граждани да се възползват от тях.Споделяне на добри практики и информация за опита на гръцката страна – водещ партньор по проекта.

15.00 - 15.30   Кафе пауза

15.30 - 16.30   Перспективи за развитие на отворения пазар на труда и участието на България в него. Дискусия по групи.

 

СЕМИНАР 1

 

ПОКАНА

ПРОГРАМА

 

 “Този документ е създаден в рамките на проект 7951 “По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.