> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.07.2013 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В 247 ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.07.2013 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В 247 ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.06.2013

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани всички граждани, обществени организации и юридически лица на ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН НА ПЕТ ДЪЛГОСРОЧНИ ДЪЛГА за три проекта чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД и изплащане на наложена финансова корекция по проект, който вече е приключил.
 

Дългосрочните кредити е необходимо да са пет, тъй като според изискванията на фонда средствата за безвъзмездна помощ и за съфинасиране се разглеждат отделно. От друга страна обединяването на два или повече проекти в един кредит не е удачно, тъй като проектите ще се изпълняват едновременно и това не позволява да се използва възможността за намаляване на лихвите по кредитите. В същото време съществува и риск от забавяне на един проект при обжалване на процедури по другия проект, ако са включени в един кредит.

Първият дълг ще бъде за обезпечаване на разплащания по проект «Подай ръка», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” до възстановяване на средства за направени разходи от програмата. 
 

Вторият дълг ще бъде за обезпечаване на разплащания по „Момчилова крепост – митовете оживяват”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, преди усвояване на авансово плащане и възстановяване на средства за направени разходи от самата програма.
 

Третият дълг ще бъде за осигуряване на собствен принос на Община Смолян по „Момчилова крепост – митовете оживяват”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

Четвъртият дълг ще бъде за обезпечаване на разплащания по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” до възстановяване на средства за направени разходи от програмата.
 

Петият дълг е необходим за изплащане на финансова корекция, наложена във връзка с установена нередност при изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Проект «Подай ръка», финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/049, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1: „Социална инфраструктура”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
Община Смолян е бенефициент по проекта и управлява цялостното изпълнение на проекта.
Общата цел на проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
С изпълнението на проекта – изграждане на Център за настаняване семеен тип в кв. Устово – гр. Смолян, директно ще се допринесе за постигане на целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ – осигуряване на дом за 14 деца с увреждания, в който да се чувстват като в семейна среда.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от 16.02.2012 г. 
Общата стойност на допустимте разходи по проекта е 820 991,47 лева лв., като цялата сума е безвъзмездна финансова помощ.
Авансово плащане от програмата е получено през м. март 2013 г. и са разплатени разходи за авансово плащане към изпълнител на СМР, разходи за публичност и разходи за предварителни дейности при подготовка на проектното предложение. Подготвено и внесено е искане за междинно плащане. Необходими са средства до възстановяване на средства за направени разходи от самата програма.
Във връзка с гореизложеното е необходимо Община Смолян да финансира проекта чрез поемане на дългосрочен дълг в размер на 260 147,01 лева за разплащане на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде усвоена от програмата.
Обезпечението на дълга е сключения договор за безвъзмездна помощ между Община Смолян и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, като 20 % лихвите се поемат от общинския бюджет, а останалите 80 % се възстановяват от държавния бюджет.

2. Проект «Момчилова крепост – митовете оживяват», финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/001, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”; Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.
Община Смолян е бенефициент по проекта и управлява цялостното изпълнение на проекта.
Общата цел на проекта е да допринесе за развитието на община Смолян като интензивно развиващ се туристически център с европейско значение, чрез създаване на конкурентоспособна туристическа атракция, промотираща културно-историчското наследство на община Смолян и допринасяща за диверсификацията на туристическия продукт.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от 30.01.2012 г.
Общата стойност на допустимте разходи по проекта е 2 574 578,12 лева, разпределени както следва:
2 347 670,12 лв. – обща стойност на допустимите разходи по проекта;
2 277 005,25 лв. – безвъзмездна финансова помощ;
70 664,87 лв.- допълнителен собствен принос.
Собственият принос извън общо допустимите разходи по проекта възлиза на 226 908 лева.

Поради това, че авансово плащане от програмата може да бъде поискано след провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР и сключване на договор, са необходими средства до възстановяване на направени разходи от програмата.
Във връзка с гореизложеното е необходимо Община Смолян да финансира проекта чрез поемане на дългосрочен дълг в размер на 796 951,84 лева за разплащане на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде усвоена от програмата.
Обезпечението на дълга е сключения договор за безвъзмездна помощ между Община Смолян и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, като 20 % лихвите се поемат от общинския бюджет, а останалите 80 % се възстановяват от държавния бюджет.
Относно разходите за собствен принос на Община Смолян в размер на 297 572,87 лева е необходимо поемането на отделен дълг и сключване на отделен договор за кредит, съгласно условията на Фонд „Флаг” ЕАД.

3. Проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/035, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска ”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.
Община Смолян е бенефициент по проекта и управлява цялостното изпълнение на проекта.
Общата цел на проекта е в съответствие с целта на Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ,,Да се създаде интегрирана планова основа за устойчиво развитие на гр. Смолян при максимална ефективност на вложените ресурси чрез селективен подход, концентрация и синергия между всички секторни политики, стратегии, програми и устройствени планове”.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от 23.06.2011 г.
Общата стойност 499 482,00 лв., от които 24 947,10 лв. са задължителен собствен принос на Община Смолян.

Авансово плащане от програмата е получено през м. март 2013 г. и са разплатени разходи по сключени договори с изпълнители. Внесено и одобрено е искане за междинно плащане, което получено и с него ще се разплатят разходи по проекта. Необходими са средства за разплащане на разликата между полученото междинно плащане и необходимите средства до края на проекта.
Във връзка с гореизложеното е необходимо Община Смолян да финансира проекта чрез поемане на дългосрочен дълг в размер на 97 833,43 лева за разплащане на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде усвоена от програмата.
Обезпечението на дълга е сключения договор за безвъзмездна помощ между Община Смолян и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, като 20 % лихвите се поемат от общинския бюджет, а останалите 80 % се възстановяват от държавния бюджет.

4. Проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян” по Договор №BG 161PO001/1.1-01/2007/058 от 22.05.2009 г. , финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Община Смолян е бенефициент по проекта и управлява цялостното изпълнение на проекта.
Общата цел на проекта е предоставяне на отлични условия за живот и модерна материална база за ползване от хората, настанени в Дома за стари хора в с. Фатово, Дома за възрастни с психически разстройства в с. Ровино и Дома за възрастни с психически разстройства в с. Петково и Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче” гр. Смолян.
Проектът е приключил на 23.01.2012 г.
Общата стойност на проекта е 5 164 811 лв.
Наложена е финансова корекция в размер на 419 993,17 лева във връзка с установена нередност при изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проекта и по конкретно при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.
Във връзка с гореизложеното е необходимо Община Смолян да изплати наложената корекция чрез поемане на дългосрочен дълг в размер на 430 000 лева, които включват 419 993,17 лева за корекцията и средства за изплащане на дължимата лихва.
За всички проекти има решения на Общински съвет- Смолян, със съответно поети ангажименти.

Обсъждането ще се проведе на 05.07.2013 г. от 16.00 часа в 247 зала на Община Смолян.

 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ