> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ”

24.06.2013

ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

ПОКАНА
за пресконференция
по проект „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни”

 

Община Смолян има удоволствието да Ви покани на Междинна пресконференция, която ще се проведе на 28 юни 2013 г. от 13.00 часа в сградата на общинска администрация - гр. Смолян, бул. ”България” № 12, етаж 2, зала № 247, в рамките на проект „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. номер А 10 -13-44/02.02.2012 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
По време на междинната пресконференция ще бъдат представени резултатите от изпълнението на договор с предмет: „Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.“.
Освен това ще бъдат представени и предстоящите дейности и очакваните резултати при изпълнението на договор с предмет: „Обучения и консултиране на политики, провеждани от общинска администрация, чрез участие на заинтересованите страни”.

Участници в пресконференцията:

- Замфир Копчев, ръководител на проекта

- Златина Михайлова-Карова, ключов експерт 

- Екипът по управление на проекта 

 

Ще Ви очакваме!
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПОКАНА