> Начало > Обяви и съобщения > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 11.05.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 11.05.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА

04.05.2012
На 11.05.2012 г. от 17.00 часа в Сесийна зала на община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, проект на наредба за изменение и допълнение на    наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян, проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  проект на наредба за управление на общинските горски територии собственост на община Смолян и годишен план за ползване на дървесина на община Смолян за 2012 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРЕДБИТЕ