> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

03.07.2024

УТ 00 1503
03.07.2024 год.

ДО
ДОБРОМИР М. БАЛДЖИЕВ
МАРГАРИТА М БАЛДЖИЕВА
НАДЯ М. УЗУНОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-044/30.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.71 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХIV – 157, УПИ XIII -158 и УПИ XV – озеленяване, като промяната обхваща: УПИ I и УПИ II в кв.78. Присъединяване на УПИ XV – озеленяване към УПИ ХIV -157 и образуване на нов УПИ ХIV – за жилищни нужди с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.71 и 78 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект

арх. Б. Димитров