> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

01.07.2024

 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-068/28.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на част от  УПИ Озеленяване  /за поземлен имот с идентификатор 69345.11.131/ с преотреждане и  образуване на нов УПИ  –131 за жилищно строителство, къщи за гости и обществено - обслужващи сгради в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в  кв.67 по плана на с.Стойките, общ.Смолян. 

 Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-069/28.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП –План за регулация  на част от УПИ I –  озеленяване и  УПИ XXIX . Присъединяване на част от УПИ I –  озеленяване  към УПИ XXIX  и образуване на нов УПИ XXIX в кв.147,  по плана на гр.Смолян, кв.Смолян. 
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-070/28.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация  на УПИ II-2411, 2198 / за поземлени имоти с идентификатори 67653.922.411 и 67653.922.412/ с преотреждане в УПИ  II – 411, 412 за жилищни нужди в кв.115,  по плана на гр.Смолян, кв.Райково.
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-071/28.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  УПИ III –ЗККЕК „Комуна“ и УПИ VI – Резервен терен  /за поземлени имоти с идентификатори 67653.926.315 и 67653.926.371/ с обединяване на двата и образуване на нов УПИ III – Производствена сграда, покрит паркинг и фотоволтаична централа в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 20%, плътност - 80%, кинт 2.5 в  кв.95 по плана на гр.Смолян, кв.Устово, общ.Смолян.
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-072/28.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на поземлен имот с идентификатор 67653.918.167 с образуване на  УПИ VI –за площадка за временно съхранение на ИУГ, строителни отпадъци, ЕГО, опасни и други отпадъци и УПИ VII – за производствени и складови нужди, за площадка за временно съхранение на биоразградими отпадъци и ТП в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 20%, плътност - 80%, кинт 2.5, гр.Смолян, общ.Смолян.
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян