> Начало > Обяви и съобщения > ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

24.06.2024

 

 

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в изпълнение на Решение №200 по Протокол №10/30.05.2024 г. на Общински съвет – Смолян

ОБЯВЯВА

За продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – собственост на община Смолян.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл

С допълнителната документация за търга можете да се запознаете в прикачения PDF файл