> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.06.2024

УТ 000 893
21.06.2024 год.

ДО
ЗДРАВКА Н. ЧАУШЕВА
ВИКТОР Ч. ЧАУШЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за Устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект Подробен устройствен план– План за регулация и план за застрояване на УПИ III, УПИ IX, УПИ X, УПИ IV- озеленяване и част от УПИ VIII – /за поземлени имоти с идентификатори 67653.912.238, 67653.912.658, 67653.912.657, 67653.912.239, 67653.912.240, 67653.912.485 и 67653.912.486/ с образуване на нов УПИ III- за дървопреработващи дейности, авторемонтни дейности, автомивка, жилищни сгради за персонала и собственика на предприятието, фотоволтаични инсталации и ТП в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояване 10 м., озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.0. в кв.38, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх.Б.Димитров