> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

УТ 00 1312
21.06.2024 год.

ДО
КАЛИНА В. ДИЧЕВА
КАТЕРИНА К. ДИЧЕВА
ЛЮБОМИРА К. ДИЧЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-041/27.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I - 97 за озеленяване, УПИ II - 97 за озеленяване и УПИ III – 97 за жилищни нужди. Преотреждане на УПИ I - 97 за озеленяване в УПИ I – 97 за жилищни нужди и общ.обслужване, преотреждане на УПИ II - 97 за озеленяване в УПИ II- 97 за жилищни нужди и общ.обслужване , преотреждане на УПИ III – 97 за жилищни нужди в УПИ III – 97 за жилищни нужди и общ.обслужване и трите УПИ са с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка.Промяната обхваща и УПИ IV -98 за жилищни нужди в кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх. Б. Димитров