> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

УТ 00 2248
21.06.2024 год.

ДО
ВЕЛИЧКА М.МАКАВЕЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-042/27.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.64 по плана на гр. Смолян, кв.Г.Смолян. Изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VIII – за бензиностанция и газстанция и УПИ V – озеленяване. Присъединяване на част от УПИ V – озеленяване към УПИ VIII – за бензиностанция и газстанция и образуване на нов УПИ VIII – 541.566 за сгради за инфраструктурно обслужване и складова дейност с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Образуване на нов УПИ XXIV- за озеленяване. Промяната обхваща и УПИ VII – за обществено обслужване в кв.64 по плана на гр. Смолян, кв.Г.Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх. Б. Димитров