> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

УТ 003849
21.06.2024 год.

ДО
АТАНАС К. ГОРАНОВ
ЦВЕТАН К. ГОРАНОВ
СИВКО К. ГОРАНОВ
ИВАН Б. ГЕОРГИЕВ
БЛАГОЙ И. ГЕОРГИЕВ
СНЕЖАНКА Н. ВИТКОВСКА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-033/10.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация в кв.67 по плана на гр.Смолян, кв. Райково. Изменение на уличната регулация на част от улица „Наталия“ в обхват от о.т.460, през о.т.461 до о.т.462. Промяната обхваща : УПИ III – 779, УПИ IV – 1338, УПИ V – 1336, УПИ VI – 1335, УПИ VII – 1334, 1333 и УПИ VIII – 1332 в кв. 67 по плана на гр.Смолян, кв. Райково.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх. Б. Димитров