> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

УТ 000 082
21.06.2024 год.

ДО
КРЪСТЮ Ц. КРЪСТЕВ
КАЛИНА В. ДИЧЕВА
НИКОЛИНА В. МИЛУШЕВА-УДСХОРН
МИНКА З. ДИМИТРОВА
РОЗА З. МАНОЛОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-039/20.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.184 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян. Изменение на уличната регулация от о.т.1845 до о.т. 1843 и от о.т. 1846 до о.т. 2121. Изменение на уличната и дворищна регулация на част от урегулиран поземлен имот УПИ V- за жилищно строителство, детски площадки и озеленяване /за поземлен имот с идентификатор 67653.917.236/ с образуване на нови УПИ LIII - 917.1171 за жилищни нужди, УПИ LIV – 917.1172 за жилищни нужди, УПИ LV – 917.1175 за жилищни нужди и УПИ LVI – 917.1174 за жилищни нужди с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Предвиждане на нова улична регулация от о.т. 1845 до о. т.1843 г за обслужване на новообразуваните УПИ в кв.184 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх. Б. Димитров