СЪОБЩЕНИЕ

20.06.2024

Съобщение:
Община Смолян въвежда кратковременно платено паркиране на улици и паркинги общинска публична собственост както следва:

 

1. Улица „Арх. Петър Петров“ – от ул.“ Пол. Дичо Петров“ до ул. “Бузлуджа“ за зона за платено паркиране;
2. Паркинг пред търговски център „Евридика“ – от ул.“ Пол. Дичо Петров“ до осова точка 173/края на паркинга/ с идентификатор 67653.918.135;
3. Улица „Здравец“ от бул. България до ул. „Кап. Петко Войвода“;
4. Улица ул. „Кап. Петко Войвода“: паркинг между ул. „Карлък“ и сградата на МВР- Смолян;
5. Улица „Карлък“ – от ул. “Средногорец“ до ул. „Кап. Петко Войвода“;
6. Паркинг пред хотел “Смолян“ на бул. България;
7. Паркинг зад родопски драматичен театър „Николай Хайтов“;

Кратковременно платено паркиране влиза в сила от 01.07.2024година в 06:00часа.

Уведомяваме гражданите ползващи, и живеещи в обхвата на горепосочените улици и паркинги че могат да ги ползват срещу заплащане при следните условия:

№ по ред

 

Вида на услугата

Цена с вкл. ДДС

1

(Изм. и доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.)Изм с Решение №29/21.12.2023г. на Об.С За паркиране на паркинг собственост на общината на ППС до 3,5 т. в зоната за платено паркиране

1,00 лева на час

6,00 лева на ден

      40,00 лв. за 1 месец

100,00 лв. за 3 месеца

170,00 лв. за 6 месеца

300,00 лв. за 1 година

1.2

 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Изм с Решение №29/21.12.2023г. на Об.С  Служебен абонамент за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти търговци по смисъла на Търговския закон и лицата упражняващи свободни професии  вписани в съответния регистър на 1 бр. ППС до 3,5 т.

420,00 лева за

1 (една) година

 

  

За паркиране на паркинг собственост на Общината на ППС до 3,5 т. в зоната за платено паркиране само на улицата по местоживеене – 100,00лева за 1 година.

Заявления се подават в Деловодството на Община Смолян от 08,30ч. до 17,00ч./Понеделник – Петък/.


ЗАПОВЕД №РД-0729 за въвеждане на режим за кратковременно платено паркиране на улици и паркинги общинска публична собственост.