> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.06.2024

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-059/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за застрояване  на УПИ ХI-208 . Изменение на плана за застрояване на ХI-208 в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването  10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в  кв.41, по плана нас.Кутела, общ.Смолян.  

Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 


Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-060/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  УПИ I –За ваканционно селище 135.3, 135.7  /за поземлени имоти с идентификатори 67653.135.3 и 67653.135.7/ с  образуване на нови УПИ I – 135.7 за ваканционно селище, УПИ II – за ваканционно селище, УПИ III – за ваканционно селище и УПИ IV –за ваканционно селище  в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 50%, плътност - 30%, кинт 1.2 в  кв.79 по плана на гр.Смолян, м.“Падалото“.
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-061/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  УПИ I –За рекреационни дейности 8003, 1136, 1137, 1812  /за поземлени имоти с идентификатори 67653.1.136,  67653.1.812, 67653.1.137 и 67653.648.3/ с  образуване на нови УПИ I – 3, 136, 137 за рекреационни дейности и УПИ  II – 137, 812 за  рекреационни дейности   в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 60%, плътност - 30%, кинт 1.2 в  кв.56 по плана на гр.Смолян, м.“Караманджа“. 
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-062/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия 20 kVот нов БКТП „3-ти март“ до МТП „Дунево“ в гр.Смолян, общ.Смолян“ , за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори : 24089.929.197 и 24089.929.196, по кадастралната карта на с.Дунево, общ. Смолян и 67653.2.650, 67653.920.427, 67653.920.420 и 67653.920.464 по кадастралната карта на гр.Смолян.  
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-063/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Промяна местоположението чрез изграждане на нова кабелна линия – ниско напрежение от стоманобетонов стълб №16 до нов стоманобетонов стълб в поземлен имот с идентификатор 40748.11.580 в землището на с.Кутела, общ.Смолян“ , за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори : 40748.11.542 и 40748.11.580  по кадастралната карта на с.Кутела, общ. Смолян.  
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-064/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  УПИ VIII - 560  /за поземлен имот с идентификатор 67653.914.324/ с преотреждане и  образуване на нов УПИ VIII – 914.324 за жилищно застрояване в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в  кв.43 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян, общ.Смолян.
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-065/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  част от УПИ  - озеленяване  /за поземлен имот с идентификатор 24089.929.203/ с преотреждане и  образуване на нов УПИ – 929.203 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в  кв.22 по плана на с.Дунево, общ.Смолян. 
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-066/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  част от УПИ  - озеленяване  /за имот с кадастрален номер 467/ с преотреждане и  образуване на нов УПИ – 467 за жилищно застрояване в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в  кв. 1 по плана на с. Полковник Серафимово, общ.Смолян. 
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-067/17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация, план за застрояване и работен устройствен план  на УПИ II – 417 Медицински център с преотреждане на същият в УПИ II – за смесена сграда, медицински център и музей  /за поземлен имот с идентификатор 49014.501.417/,  в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването  10 м. озеленяване – 30%, плътност -60%, кинт 2.0. в  кв.39, по плана на с.Момчиловци, общ..Смолян.
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Николай  Мелемов
Кмет на Община Смолян