СЪОБЩЕНИЕ

17.06.2024


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, ГР. СМОЛЯН

 

На 13.06.2024 г., в Община Смолян се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Смолян № РД-0721/12.06.2024 г, за допускане до конкурс за заемане на длъжността Директор на Художествена галерия – гр. Смолян, обявен на основание на чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № РД-0484/18.04.2024 г. на Кмета на Община Смолян.
В едномесечния срок постъпиха документи само на един кандидат за участие в Конкурса.
След разглеждане на постъпилите документи на кандидата ЛЮДМИЛА НАСТАНЛИЕВА, комисията констатира, че същите НЕ отговарят на условията за допускане до конкурса – защита на Концепция за дейността и развитието на Художествена галерия гр. Смолян за период от пет години и събеседване, поради следното:
1. Не притежава образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност от съответното професионално направление – Теория на изкуствата или Изобразително изкуство, съгласно чл. 28, ал. 5, т. 1 от Закона за културното наследство.
2. Не притежава професионален опит - 3 години в съответното професионално направление - Теория на изкуствата или Изобразително изкуство, съгласно чл. 28, ал. 5, т. 2 от Закона за културното наследство.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
МОМЧИЛ НИКОЛОВ
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН