> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

12.06.2024


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

На основание на основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 648/21.12.2017 год. изменена и допълнена с Решение № 503/25.02.2021 г. на Общински съвет – Смолян, предоставям на вниманието на заинтересованите лица, ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2024 ГОД.


За депозиране на писмени предложения по проекта на: е-mail: [email protected], www.smolyan.bg или на адрес гр. Смолян – 4700, бул. “ България“ № 12 - деловодство, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа в срок до 15.07.2024 год. включително.

PDF Файл – Проект за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 год. 

PDF Файл – Приложение № 11 към актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община Смолян за 2024 година

 

 

 

 

 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян