> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

11.06.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО-СМ-786/05.06.2024 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение „Спортно туристическа база“, в ПИ с 67653.587.16 и 67653.587.15, м. „Превала“, по КККР на гр. Смолян.

Копие на документацията може да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47102 .

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян