> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.06.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ


На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ XIV- озеленяване / за ПИ с идентификатор 67653.920.463/ с преотреждане и образуване на нов УПИ за трафопост в кв.37 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

Общественото обсъждане ще се проведе от 13:00 часа на 18.06.2024 год. на ул. „ Родопи“ №4, гр. Смолян в сградата на Електроразпределение Юг.