> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.06.2024

УТ 000 899
05.06.2024 год.

ДО
ШЕФИКЕ Е. ЕМИРСКА
РОСИЦА П. НЕМСКА
АТАНАС И. КАПСЪЗОВ
СТЕФАН К.ТРАМПОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за Устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект Подробен устройствен план–План за регулация и план за застрояване на УПИ II – 12.18 за фотоволтаична електроцентрала и УПИ III – 12.19 за фотоволтаична електроцентрала / за поземлени имоти с идентификатори 67547.12.18 и 67547.12.19/ с преотреждане и образуване на осем нови УПИ за жилищни нужди в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 50%, плътност - 30%, кинт 1.5 в кв.89, м.“Горно поляне“, по плана на с.Смилян, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров