> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

03.06.2024

 

О Б Щ И Н А    С М О Л Я Н

 

На основание чл. 14 ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 86 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №156/28.03.2024г. на Общински съвет Смолян

О Б Я В Я В А

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на тенис корт с трибуни с обща площ 330,00 кв.м., находящи се в югоизточната част на п.и. с идентификатор 67653.922.66, съгласно скица с № 15-170548-20.02.2024 г. по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, , целия имот актуван с акт за публична общинска собственост № 148/17.03.1999 г.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл