> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

31.05.2024

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-048/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II – Административна сграда на варниците /за поземлен имот с идентификатор 67653.927.214/ с преотреждане на същият в УПИ II – 214 за производствени и складови дейности, търговия, офиси и ТП в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 12 м. озеленяване – 20%, плътност - 80%, кинт 2.5 в кв.91 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-049/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Външни ВиК връзки – Многофамилна жилищна сграда със стоматологичен център и търговски обекти, находящи се в УПИ VIII – За жилищни нужди, търговия и обществено-обслужващи дейности, кв.230, гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.917.622  по кадастралната карта на гр.Смолян.  
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-050/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ III –  озеленяване и на част от УПИ изолационно озеленяване, като за част от същите се обособява  нов УПИ - за автоуслуги и обществено обслужване в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването  10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2.5. и улична регулация в кв.106,  по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-051/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян, проект за обект: 
 
”ПУП-Устройствена план-схема за Външна канализация за Пицария в ПИ 67653.925.466, УПИ XIV- за обществено обслужване, кв.26, гр.Смолян, кв.Устово“ 
Проект за обект: “Външен канал за Пицария в ПИ 67653.925.466, УПИ XIV- за обществено обслужване, кв.26, гр.Смолян, кв.Устово“. 
           Съгласно чл.150  ал.2 от ЗУТ комплексния проект за инвестиционна инициатива да се представи със следните самостоятелни съставни части:
          1. Проект за обект: ” ПУП-Устройствена план-схема за Външна канализация за Пицария в ПИ 67653.925.466, УПИ XIV- за обществено обслужване, кв.26, гр.Смолян,кв.Устово“ с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.925.476 и 67653.925.466“. 
         2.Инвестиционен проект за обект: „Външен канал за Пицария в ПИ 67653.925.466, УПИ XIV- за обществено обслужване, кв.26, гр.Смолян,кв.Устово“. 
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-052/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  УПИ VI – 100.219 за общежитие  /за ПИ с идентификатор 69345.100.219/, с образуване на два нови   УПИ … за обществено обслужване в устройствена зона „Смф“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 30%, плътност - 50%, кинт 2.0   в  кв.44 по плана на с.Стойките, общ.Смолян.
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-053/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на УПИ II – 369 с преотреждане и образуване на нов УПИ II – 369 за смесена сграда в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в  кв.30 по плана на с.Петково, общ.Смолян. 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

 
Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-054/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  УПИ XII – 582 /за поземлен имот с идентификатор 67547.501.582/ с преотреждане и  образуване на нов УПИ XII – 582  за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в  кв.24 по плана нас.Смилян,общ.Смолян.  
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-055/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на поземлен имот с идентификатор 00388.505.56 с образуване на  УПИ …  – 505.56  за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2, с.Алиговска, общ.Смолян. 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-056/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на УПИ XIV – 172 с преотреждане и образуване на нов УПИ XIV – 172  за жилищно строителство, къща за гости в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в  кв.35 по плана на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян. 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-057/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на  УПИ XV  /за поземлен имот с идентификатор 67653.916.183/ с преотреждане и  образуване на нов УПИ XV – 916.183 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в  кв.139 по плана на гр.Смолян, общ.Смолян. 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед №УТР-058/29.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ XIV – Озеленяване  /за поземлен имот с идентификатор 67653.920.463/ с преотреждане и образуване на нов УПИ … за трафопост в устройствена зона „Ти“ и височина на застрояване 3 м., озеленяване – 70%, плътност -30%, кинт 0.3 в кв.37, по плана на гр.Смолян, кв.Райково.
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян