> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.05.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ


На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно : „ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХ – 135, 140 за обществено обслужване и озеленяване с образуване на нови УПИ ХХ – 135 за обществено обслужване и озеленяване, УПИ… - 135 в устройствена зона „ Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 и УПИ…-135 за озеленяване в кв.179 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.“

Обществено обсъждане ще се проведе от 17:30 часа на 12.06.2024 год. ул. „ Кольо Шишманов“ №78 А, гр. Смолян.