> Начало > Обяви и съобщения > РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ Р.ЧЕРНА

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ Р.ЧЕРНА

05.06.2013

На основание чл.62(a) (3)от Закона за водите (обн.ДВ, бр.66/27.07.2001г., изм. ДВ, бр.65/2006г.), се обявява открита процедура, за изменение на разрешително № 33110111/30.03.2011г. за ползване на воден обект - р.Черна, поречие - р.Арда, с цел заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян”.

РАЗРЕШИТЕЛНО