> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

27.05.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-047/23.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за застрояване на УПИ VIII-759 /за поземлен имот с идентификатор 67653.918.759/ .Изменение на устройствените параметри в устройствена зона „Жс“ с височина на застрояването 15 м. озеленяване –30%, плътност -50%, кинт 2. в кв.17а, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян-ц.част.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян