> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

27.05.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-046/23.05.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I –Културен дом, младежки дом, хотел и магазин и улична регулация /за поземлен имот с идентификатор 67653.925.127/ с образуване на нов УПИ …925.127 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в кв.24 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.

 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян