> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.05.2024

УТ 000 401
22.05.2024 год.

ДО
МАРИЯ Г. МАНДОВА
РАДКА И. РАДКОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект Подробен устройствен план– План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.30.30 с образуване на УПИ за жилищно строителство и параклис със следните устройствени параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт 1.2, озеленяване – до 40% в местност „Св.Илия“, землище на с.Момчиловци, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров