> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА

22.05.2024

УТ 002718
22.05.2024 год.

ДО
СТЕФКА С. ХВОРЕВА
ТОДОРА Д. ХВОРЕВА
ГРИГОР Д. ХВОРЕВ
СИЙКА П. ХВОРЕВА
ГРИГОР Щ. ХВОРЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-029/15.04.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Поправка на кадастралната основа с нанасяне верните граници на имоти с планоснимачни № 124, 125, 128 и 428 в кв.11 по плана на с.Левочево, община Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров