> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

22.05.2024

УТ 002348
22.05.2024 год.

ДО
ВАСИЛ П.ПИЧУРОВ
РАЙЧО К. КОСТАДИНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-006/29.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в местност „Езерото“, землище на с.Момчиловци. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 49014.16.7 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 16.7 семейно еко селище „КУЛТИДОМ“ с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв. 117 /нов/ в местност „Езерото“, землище на с. Момчиловци, К.К. „Момина вода“.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект

арх. Б. Димитров