> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

22.05.2024

УТ 002735
21.05.2024 год.

ДО
ДИМИТЪР С. КАПСЪЗОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-028/15.04.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване . Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI – 183 и УПИ VII -182, 183, 188. Преотреждане на УПИ VI – 183 и УПИ VII -182, 183, 188 в УПИ VI – за жилищно строителство и УПИ VII – за жилищно строителство и двата УПИ са с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.35 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров