> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.05.2024

УТ 000 056
22.05.2024 год.

ДО
СВИЛЕН В. ЗЛАТАРЕВ
ВЕСЕЛИНА К. ЗЛАТАРЕВА
ГИНКА А. АНЧЕВА
КРАСИМИРА А. СТАНЕВСКА
АНАСТАС Н.АНЧЕВ
ВЕЛИЧКА Щ. РАДИКОВА
КАТЯ З. СТОЕВА
ЗДРАВКО Н. ШОПОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за Устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект Подробен устройствен план– План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1061 местност „ВАДАТА“, землище на с.Левочево, общ. Смолян с образуване на нов УПИ за жилищно строителство, къщи за гости със следните устройствени параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт 1.2, озеленяване – до 40%.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

 

Гл. архитект
арх. Б. Димитров