СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ

17.05.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Смолян Ви уведомява, че във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 09 юни 2024 г. изтичат следните срокове, определени в Изборния кодекс и решенията на Централна избирателна комисия (ЦИК):

 

1. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК) чрез заявление по образец (Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3044-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК), подписано саморъчно, и изпратено по пощата, факс: 0301/6 24 26 или чрез електронно заявление до Кмета на Община Смолян на адрес: [email protected] или до кмета на кметство/кметския наместник в населеното място по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК). Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 от ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Заявленията се приемат до 17.00 ч. на 25.05.2024 г. (събота) вкл.

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден 03.06.2024 г. (понеделник) вкл. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

2. Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3044-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено до кмета на общината/кметството/кметския наместник в населеното място по настоящ адрес на лицето до 17.00 ч. на 25.05.2024 г. (събота) вкл.
Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. Заявленията се приемат до 25.05.2024 г. (събота) вкл.

3. Заявления до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 16-ЕП и Приложение № 17-НС) от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3044-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК) се приемат до 17.00 ч. на 01.06.2024 г. (събота) вкл.

4. Избирателите, които са пропуснати в избирателния списък или е отпаднало основанието, на което са били заличени, заявяват желанието си за вписване в избирателния списък по постоянен адрес, чрез заявление по образец (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3044-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК) до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник, подписано саморъчно от избирателя. Заявленията се приемат до 17.00 ч. на 07.06.2024 г.

5. Заявление-декларация за издаване на удостоверения за гласуване на друго място (Приложение № 77-ЕП/НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3066-ЕП/НС от 12.04.2024 г. на ЦИК). Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите. Заявленията ще се приемат до 17.00 ч. на 25.05.2024 г. (събота) вкл.

6. Избирателите, които са вписани в списъка на заличените лица, но имат право да гласуват, могат да поискат да се запознаят с основанието за заличаване, както и да поискат да бъдат изключени от списъка чрез подаване на заявление по образец (Приложение № 20-НС и Приложение № 24-ЕП от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3044-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК) до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник, подписано саморъчно от избирателя. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува. Заявленията се приемат до 17.00 ч. на 07.06.2024 г.

7. Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40 от ИК, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в избирателния списък, следва да подаде заявление по образец (Приложение № 28-ЕП и Приложение № 29-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3044-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК) до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник, подписано саморъчно от избирателя. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува.

Удостоверението се издава от кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник в изборния ден по образец, въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се изключва чрез зачертаване с хоризонтална линия от списъка по чл. 38 от ИК, попълва декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес.

Удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.

Гражданите могат да подават по-горе цитираните заявления по постоянен/настоящ адрес в Приемна № 2 – ГРАО всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. или в кметствата/населените места в часовете от 08.30 до 17.00 ч.

През почивните дни – 24 и 25.05.2024 г. и 01.06.2024 г. в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч. ще бъде организирано дежурство в Общинска администрация – Смолян (Приемна № 2 – ГРАО) и в кметствата/населените места на територията на общината.

Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 0301/67 621 и 0882 070 897 или на сайта на Община Смолян, в меню „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители - 09 юни 2024 г.“.