> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.05.2024

УТ 003590
15.05.2024 год.

ДО
ЛЪЧЕЗАР А. СБИРКОВ
РАДОСТИНА Х. СЕРДАРОВА
„УЕЙНВЕРЕСТ“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-026/15.04.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и план за застрояване. Преотреждане на УПИ VII – 161 за жилищно строителство в УПИ VII – 161 за жилищно строителство и авторемонтна работилница с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв. 21 по плана на с. Смилян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект

арх. Б. Димитров