> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

14.05.2024

УТ 003060
14.05.2024 год.

ДО
ИВАНКА Б. МАРИНСКА
АНГЕЛ Д. МАРИНСКИ
ДАНИЕЛА А.КАМБАРЕВА
ДОБРИН Д. АНГЕЛОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-027/15.04.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в местност „Имарет дере“, землище на с.Кутела. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 40748.11.53 в местност „Имарет дере“, землище на с.Кутела с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – база за отдих с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв. 4 в местност „Имарет дере“, землище на с.Кутела .
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект

арх. Б. Димитров